غلامرضا

  • غلامرضا
کد پرونده بنیاد شهید
1671160
نام شهید
غلامرضا
نام خانوادگی شهید
محمدشیرازی
نام پدر
عباس
تاریخ شهادت
LINK
نام عملیات
بدر
محل شهادت
LINKشرق دجله