Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده:
مشخصات شهید
نام شهید

احمدعلی شهسواری گوغری

احمدعلی
نام پدر

صفی اله

تاریخ تولد

1345 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه 6 ردیف 1 قبر 1
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

بسم رب الشهدا ء شهید خیلی از بی حجا بی وبد حجا بی بد شا ن می آمد و فر زند مان که بچه بو د ر وی حجا ب ایشا ن خیلی حسا س بو دندو می گفتند بچه را از کو د کی با ید آموز ش داد که و قتی که بزرگ شد ند مشکلی برای ایشا ن ر خ ندهند وبرای ایشان عادت شو د که از نا محر م خود بپو شند وبا مهر بانی خا صی دراین مورد با فرزند م برخوردمی کرد وبا علا قه ای که به بچه ها دا شت ر وی بچه های دیگر نیز به غیر از فر زند خود مان تا ثیر می گذا شتند . ............ (شیر ینی ) یادم هست که روزی که ما تلفن کشید یم شهید به من گفتند که شیرینی خریده ای که به آن کسی که تلفن را و صل می کند بد هید و من گفتم خیر که در همین هنگام همسا یه زنگ زد وشیرینی نذری آو رد و شهید گفتند این شیر ینی است که ازطرف خدا برای ما امده است . ............ (شهید حر م ) دران سالی که بمب در حر م امام ر ضا (ع)گذا شتند و تقریبا " در نزد یکی ان سا عت بو د که در صحن حر م بو د یم و شهید به من گفتند من می خواهم بر و م دا خل حر م و زیارت کنم و من گفتم که بروید از غذا ی نذری حرم بگیر ند شا یدشفا پیداکنید که ایشا ن دا خل حر م نرفتند ورفتند که غذای نذری بگیر ند که و قتی آنجا رفته بو دند به ایشا ن گفته بو دند که باید کمی کمک د هید که مشغو ل کمک کر دن بو دند که بمب منفجر شد و زا ئرین حر م امام رضا (ع)شهیدشد ند که شهید خیلی نارا حت شدند وگفتند اگر شما به من نمی گفتید که بروید غذای نذری بگیر ید و من الان شهیدشده بو دم . ............ (درد شدید ) شهید برا ی اینکه با گا ز خردل در جبهه شیمیا یی شده بو دند خیلی درد شد ید دا شتند و لی به خود می پیچید ند و من و قتی به ایشا ن می گفتم حال شما چطو راست ایشا ن به من می گفتند شکر خدا خوب هستم و مشکلی ندارم و تحمل زیاد دا شتند در مقا بل در د به ما چیزی نمی گفتند . ............ (قول شهادت ) شهید آرزوی شهادت را داشتند و از 14سالگی در جبهه بو دندولی شهید نشد ند و بعد از جنگ خیلی نارا حت بو دند که دو ستا نش شهید شده اند و لی ایشان به آن در جه نا ئل نشده بو دند و یک ر وز خیلی نارا حت بو دند وشب خوا ب حضرت فاطمه ز هرا (س)و زینب (س)را دید ند که به ایشا ن قو ل شهادت را دادند که ایشا ن خیلی خو شحال شدند و بعد معلو م شد که ایشا ن در جنگ شیمیا یی شد ند و طو لی نکشید که به شهادت رسید ند. راوی خا طره ها :همسرشهید

دست نوشته ها

وصیت نامه

1374">
سفارش پروژه برنامه نویسی