Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1316923
مشخصات شهید
نام شهید

غلامحسين رجب زادگان

غلامحسين
نام پدر

عباس

تاریخ تولد

1345 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

دهم آبان 1345، در شهر انار از توابع شهرستان رفسنجان به‌ دنيا آمد. پدرش عباس، كشاورز بود و مادرش فاطمه نام‌ داشت. تا پايان مقطع ‌راهنمايي درس خواند. بنا بود، به عنوان سرباز ارتش به جبهه اعزام شد. دوازدهم ‌فروردين 1366، در ابوقريب توسط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت گلوله به سر و موج گرفتگي، مجروح شد. سرانجام در هفدهم آذر همان سال در بيمارستان فاطمي بر اثر صدمات ناشي از آن به شهادت رسيد. مزار وي در روستای حسين آباد تابعه شهرستان زادگاهش واقع است.

خاطرات

دست نوشته ها

بسم الله الرحمن الرحیمخد مت پدر و مادر مهربان  از راه دو ر شما  را سلام فرا وانی می رسا نم امید وارم که حال شما خوب وهیچ گو نه  نگرا ن ی ازبا بت من ندا شته با شید باری  بنده تا این لحظه  که قلم بردست دارم و بر ایشما نامه می نو یسم  حالم خوب است و هیچ گونه  نگرانی ندارم  بجز دوری از فیض مبارک  شما آن هم امید وارم که هر چه زو دتر  د یدارها تازه  گردد .هنوز  مر خصی  ما لغو است آزاد نشده  باری  الان  که نامه می نو یسم سا عت 6عصر  در سنگر  دارم  برای شما نامه  می نو یسم یکی  از بچه ها ی   رفسنجان فردا می خوا هد بیا ید  به مر خصی نامه   را به او دادم تا پست کنم بایراگر از جو یای حال اینجا نب فرزند نا قابل  خود غلا محسین  ر جب زا د گان را خواسته با شید به د عاگویی   شما مشغول بو ده و می با شم .باری اگر اخو یها آقای  علی -حسین -مهدی -محمدو حسن و با همشیر ه ها سکینه -ربا به -اکرم ومر یم خا نم  را سلام می ر سا نم .در ضمن سید محمد صا بری با همشیره  سلام می رسا نم .همچنین بی بی ر با به سلام می ر سا نم .پدربزرگ ،بی بی مر یم را سلام می ر سا نم .دا یی سید حسین را با خا نواده سلا م می رسا نم .بار ی عمو سید مر تضی صا بری با عمو سید علی صا بری با عمو سید امیرصا بری  با خا نواده سلام می رسا نم .درضمن نعمت الله ایزد یان  با حسین یزد یان با حا جی یزد یان با خا نواده سلا م می رسانم  .باری اگر رضا ؟؟؟ با خا نواده سلام می ر سا نم .بار ی علی علی اکبر ی با خاله سلام می ر سانم .همچنین  سید مهدی صا بری  با علی  پهلوانی  با خا نواده سلام می رسا نم .بار ی تمام اقوام را سلام می ر سا نم تا امروز  که نامه می نو یسم هنوز نامه ای ازسو ی شما بد ستم نرسیده امید وارم که جواب نامه را بنویسید .خبری نیست که برای شما بنو یسم جواب نامه را بنویسید .خبرها رادرنامه بنو یس به با با هم بگو که د ستش را بگذارد بیخ گو شش  و یک شعر کو هی بگو ید به نه نه بگو یید که یک شعر چار ؟؟؟بگو ید در نامه  بنو یس من شعرندارم برای شما بنو یسم .مورخ 66/6/3بسم الله الر حمن الرحیمحضور محترم خد مت پدر گرا می ومادرمهربان  اول سلام عرض می کنم.ضمن عرض سلام ،سلامتی شما را ازدرگاه ایزد متعال خوا ستارم و خوا هانم امید وارم که حال شما خوب باشد و هیچ گو نه  نگرانی   درو جود عزیزتان راه ندهید  و همیشه سالم و تندرست وبا لبی  خندان همیشه در کار ها یتان مو فق و پیروز   باشید .پدر جان همین الان که  دارم برای شما نامه   می نویسم سا عت 6عصر  است تنگ غروب داشتم فکرمی کردم   که یک مرتبه   گفتند مرخصی آزاد شده و لی کا ملا "  نه و ازد سته ما سه نفر می ر وند به مر خصی که یکی   از آنها بچه رفسنجان  است ومن نامه نوشتم و به او دادم   تا بد ست شمابرسد و اگر آمد انار شما تعارف کنید و نامه بنو یسید و به او بدهید  تا بیا ورد خیلی  ممنون .باری بنده تا این لحظه  که قلم  به دست دارم و برای شما نا مه می نو یسم حالم خوب است باری اگر  از جویای حال اینجا نب  فرزندنا قابل   خود غلا محسین رجب زد گان را خواسته با شید بحمدالله سالم و به د عا گو یی شما مشغول بو ده و می با شم را ستی   دیروز   مور خ 66/8/24دا شتم می رفتم تا بهداری شربت سر ما خورد گی بگیرم  دربین راه  سید هاشم را دیدم که دا شت می آمد  کنار من .من ازماشین پیاده شد م و با سید ها شم همدیگر را بو سید یم و ظهر نهار را در سنگر  با سید ها شم  خور د یم وسید ها شم  خیلی نارا حت بود  ازاینکه تیپ انها امکان دارد حمله کند و بعداز ظهررفت توی یگان خود ش .بار ی اگر ؟؟؟آقای عل ی-حسین -مهدی -محمد و حسن با همشیره ها سکینه -ربا به -اکرم -مریم را سلام فرا وا نی می ر سا نم  .در ضمن بی بی ربا به راسلام  می رسا نم .سید محمد صا بری با طاهره  سلام می ر سا نم پدر بزرگ  با بی بی  مریم  راسلام می ر سا نم .دا یی سید علی صابری  با دایی سید حسین صا بری با اهل خا نواده سلام می ر سا نم .عمو سید مرتضی صا بری با عمو ؟؟صا بری  با عمو ؟؟؟صابری با اهل خا نواده سلام م ر سا نم .رضافدا ییان  با عمع سلام می رسا نم .علی علی اکبری با خاله  سلام می رسا نم .حسین یزد یان با ها جریزد یان با نعمت الله یزدیان با اهل خا نواده سلام می رسا نم .باری تمام اقوام و همسا یگان را سلام می ر سا نم .این نامه را درشب نو شتم  چون در سنگر ما فقط  یک چراغ باد ی است خلا صه اگر بد نوشتم شما خوب بخوا نیدعلی جان همین طور که در نامه بعدی ذکر کر د م به نه نه بگو میرزا گفته هرکار ی نه نه کرد و یا گفت قبول است اگر برنامه جور است که برو ند در خانه ایکس  و اگربرنامه جور شد مسئله ای نیست و هر چه درحسین آباد است درنامه بعدی بنو یس از اقوام -سکینه را سلام بر سان ا زقول من جوا ب نامه را ؟؟بنو یس ؟؟؟

وصیت نامه

1366">
سفارش پروژه برنامه نویسی