Arrow
Arrow
Slider
کد پرونده: 1440418
مشخصات شهید
نام شهید

عباس شمس الدینی لری

عباس
نام پدر

صبرعلی

تاریخ تولد

1343 شهیدانی که در این سال متولد شده اند

تاریخ شهادت

شهیدانی که در این تاریخ شهید شده اند

محل دفن شهید

قطعه ردیف قبر
رسته

Directory

زندگی نامه

خاطرات

بسم رب الشهدا ء


چند ر وزی به ارد وی مناطق جنگی در جنوب رفتیم بعدازبرگشتن از آنجا شهید را خواب د ید م که شهید همراهم است حتی درهمان منا طق جنگی  نیز همراهم بو د بعد به او گفتم  شما که شهید شده بو دی پس اینجا چه کار می کنی گفت :من همین جابو د م گفتم :تا زه شما در منطقه رابرشهید شد ی نه د رجنو ب پس اینجا چه کارمی کنی گفت :من اصلا "همین جا بو ده ام و جا یی نر فته ام  که از خواب بیدار شد م .


..............


آن رو زصبح  که قراربودمحل کارش سیر جان و از آنجا به ما موریت کهنوج برو ند صبح ما شین سپاه دنبالش نیا مده بو د و او ازما شین  جاماند و قتی پرسید م چرا نرفتی  گفت :من امرو ز یک احساس د یگری دا رم خیلی سنگین شده ام بعد ر فت بچه ها را از خواب بیدار کرد و من گفتم  چرا بچه ها را بیدارمی کنی آنها خواب هستند  گناه دارد گفت :نه می خواهم خدا حافظی کنم بعد بچه را گذا شت ر وی زانویش و نشست و قتی نگاه کردم و دیدم  دارد گریه می کند گفتم :چرا گریه می کنی سه روزی میر وی و برمی گردی الان دیگه جنگ نیست که بگو یی میر و م جبهه یا شهید میشو م گفت :نه این سفر ،سفر آخرمن است و برگشتی در کارم نیست بعد بچه ها رابو سید با من هم دست داد و رفت و همان رفتنش شد که د یگربرنگشت .


................


زمان جنگ  ایشا ن مرتب جبهه بو دندو حتی بعد ازجنگ مر تب غبطه میخو رد که دو ستان همه شهیدشدند و من ماندم همرز مش می گوید خیلی شو خ طبع  بودو همیشه بابچه ها شو خی میکرد و همه این اخلاق او را می پسندیدند یک روزصبح  درسنگر بو د یم که صبحانه برای ما تخم مرغ آو ردند که بخوریم  شهید عباس شمس الدینی تخم مرغ را بر داشت که پو ست بگیردوبخورد اما هر چه گشت چیزی پیدا نکرد که باآن تخم مر غ  را بشکند به نا چار تخم مرغ را به پیشا نی من زد و ان را شکست تا صبحانه بخوریم همان اول صبح شادی ونشاط رادررو حیه بچه ها بو جود می آو رد و خیلی شاد وسر زنده بو د وهمیشه  خنده برلبانش بو د و اصلا " او را عصبا نی و ناراحت نمی دیدیم .


را وی خا طره ها :همسر شهید

دست نوشته ها

وصیت نامه

بسم رب الشهدا ء و الصد یقین


بنام الله پا سدار حر مت خون شهیدا ن


اینجانب لازم دانستم  چند کلمه به عنوان وصیت نامه بنویسم چو نکه بر هر فرد مسلمان  واجب است پس از مرگش وصیت نامه داشته باشد اول حضور مادرم سلام می کنم که زحمات و رنجهای  زیادی برای حقیر کشیده است .و اما پیامم  به تو این است همسر م  اول از زحمتهای زیادی که برای همسر ت کشیده ای شرمنده ام همسرم اگر خدای نا کرده  من در هر صو رت کشته شدم بدا نید در راه خدا شهید شدم  چو نکه من از اول جوانی فقط هدفم خدا بوده و کاری جزء رضای خدا انجام نمی دادم و از اول انقلاب اسلامی تمام وجودم را در اختیار جمهوری اسلا می گذاشته و در سپاه پا سداران  این نهاد مقدس مشغول خدمت  شدم تا بتوانم خدمتی به اسلام و مسلمین کنم و در هر صورت اگر من شهید شدم بدانید من شهید هستم و خداوند هم اجر شهید را برایم قرار خواهد داد و همسرم شما ناراحت من نبا شید و مانند همسران دیگر شهیدان صبور با شید و از فرزندم حمزه که هم اکنون یکی هست خوب نگهداری کنید و او را مانند من سختی ندهید و به یاری خدا او را بزرگ کنید و اگر فرزندی دیگر گیرت آمد مانند حمزه از او نگهداری نما ئید .داخل خانه ی خودمان با شید تا بچه هایم بزر گ شو ند حقوقم را بگیرند خرج کنید .اگر چیزی پول اضافه کردید بنام حمزه به بانک بگذارید .


خدمت پدر خا نمم و مادر خانمم علیناز و گلرخ سلام میر سانم امید است که مرا ببخشید و تا جایی که دستتان میرسد برای  بچه های من کو تاهی نفرمائید.خدمت برادر خانم های محترم حسین و محمد سلام می رسانم .امیدوارم که اینجانب را ببخشید و مورد عفو قرار بدهید حسین و محمد رضا امیدم به شماست که از خواهرتان و بچه هایم خوب نگهداری کنید چون که آنها غیر ازشما محرم دلسوز ندارند و اجر شما با خداست و اگر من شهید شدم و امکان داشت در گنجان دفن نما ئید.و اما خدمت برادران و خواهرانم سلام میرسا نم امید است که من را ببخشید و اگر از من بدی دیده  اید مورد عفو قرار بدهید و تا می توا نید برای بچه هایم کو تاهی نکنید .


خدمت گرام و مشهدی محمد سلام زیاد میرسانم و امید است که هر بدی از من دیده اید به بزرگی خود تان ببخشید و مورد عفو قراردهید .


خدمت کلیه اقوام سلام میرسا نم از همگی انها امید بخشش دارم خدمت  کلیه خواهرزاده ها و برادرزاده ها سلا م میرسانم از انها امید بخشش دا رم .

دیگرعرضی ندا رم


والسلام بنده گنهکار عباس شمس الدینی


1372/7/4

1374">
سفارش پروژه برنامه نویسی