دادمراد شیخی

نــام :
دادمراد
نـام خـانوادگـی :
شیخی
نـام پـدر :
غلامرضا
تـاریخ تـولـد :
1344
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه
بیوگرافی

بسم رب الشهدا ء والصد یقین
شهیدداد مراد شیخی در سال 1344دریکی از رو ستاهای حو مه جیرفت بنام ده شیخ سرغزی د یک خانواده مذ هبی فقیر و کشا و رزبه د نیا آمد وزند گی خا نواده اش سراسر رنجو مشقت بود اما اتکال خا نواده  به ذا ت لایزلال الهی شدائد راآسان می نمود . درسن 6سالگی جهت کسب علم به مدرسه ر فت ودورا ن ابتدا ئی را با مو فقیت  به اتمام ر ساندوجهت ادامه تحصیل به شهر جیر فت  ر فت و بعد از اتمام  دوره راهنمایی  در هنرستان کشا و رزی جیر فت  به تحصیلات د بیر ستا نی ادامه داد وهنگامی که به جو ار معبود پرو از کرد سال سو م بو د .
دو را ن پیش ازپیرو زی با و جو د سن کم به فرا ئض مذ هبی مقید بو د بعد ازپیر و ز ی انقلاب اسلا می  به ؟؟؟رهبرعزیز مان ؟؟؟شهید عشق وعلاقه ای د یگر نسبت به اسلا م و فداکاری  در راه آن پیدا کر د درحد توان و آگا هیش  درصحنه انقلاب حاضر وفعالیت در سنگر مدر سه باشرکت درانجمن اسلا می ودربیر و ن مدرسه با شر کت در حزب جمهوری  اسلامی وهمکاری  با جهاد سازندگی درزمینه های  فرهنگی مجد دا “فعالیت کرد دررو ستا نیزبا تر غیب مر د م  به آمدن به مسجد و امو زش احکام بالاخص نماز و د عو ت و به حمایت  ازامام  و جمهو ری اسلامی نمونه د یگری  ازفعالیتهای شهید بو د .به امامش عشق می و ر زید و بارها میگفت تاملت ایران امام را دارد نه ازشر ق می ترسد و نه از غرب و د عا کنید  که امام عزیز برای همیشه ز نده با شد .
درادامه فعالیتها شهید در19بهمن ما ه 1360دربسیج مستضعفین ثبت نام و به جبهه اعزا م می شو د تا درمصا ف با کفر جها نی  و بسطق قسط و عدالت اسلا می نقش خود را ایفا نما ید پس ازگذ شت دو ماه فعالیت  در جبهه دشت عباس  عملیات ظفرمند فتح المبین  و در 26فروردین  ماه سال 1361شر و ع می شو د شهید در این عملیات ازنا حیه سر مجر و ح وبه بیمارستان مشهد انتقال اما بعدازگذ شت ده روزبه سوی معشوق پروازمیکند و دعوت حق را لبیک گو یدو ازلحاظ اخلا قی  برای خانواده اسو ه بو د و اخلاق نیکش د یگرا ن راتحت تا ثیرقرار میداد و در جمیع شئو نات رضا ی خدا مقبره شهید  درروستای زادگا هش ده شیخ مر غزی قراردارد .
یاد ش گرا می ورا هش مستدا م

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1361/01/02
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
دشت عباس
عـملیـات :
فتح المبین
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

بسیجیجیرفتدانش آموزشهیدهاعملیات فتح المبین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *