سهراب رئيسي پور ساغری

نــام :
سهراب
نـام خـانوادگـی :
رئيسي پور ساغری
نـام پـدر :
دادي
تـاریخ تـولـد :
1341
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

الَّذينَ آمَنُوا يُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ اللَّهِ وَ الَّذينَ کَفَرُوا يُقاتِلُونَ في‏ سَبيلِ الطَّاغُوتِ

درود به رهبر کبیر انقلاب و بنیا نگذار جمهو ری  اسلامی ایرا ن  و نگهدار خون شهدا و درود بر شهیدان از صدر اسلام تا بحال  اگر من شهید شدم  پشت سر من گریه نکنید  تا منافقا ن کوردل  سوء استفاده کنند و نگوئید بچه مان کشته شد ه بلکه ما زنده هستیم  و در پیشگاه خداوند تبارک و تعالی روزی میخور یم و نگذارید بعضی مردم بگویند بچه هایتان  در خاکریزهای  بصره  افتادن و مردن و مار و مور آنها را میخورند  بگو ئید ما زنده هستیم .

من با شو ق  به این جهاد مقدس و درون خود روی آورده ام و این جنگ تحمیلی عراق علیه  ایرا ن باید با دست ما سربازان  ایران تمام شود و همگی پیر و جوان  ایرانی باید در دل خدا جهاد کند و کسی در این مو قعیت جنگ  از اسلام و قر آن  د فاع  نکند . چه بسا به آنها هم مسلمان بگویند  اما مسلمان  نیستند. مسلمانی  این نیست  که جنگ باشد ولی بنشینید و جهاد نکنید این جهاد بر تمام مسلمانان  واجب است  و باید جهاد کنند هما نطور که قران میگوید (جهاد در دل خدا اگر جهاد در راه خدا دین نیست پس چیست ؟ای مسلمانان بپاخیزید و این لکه های ننگ پلید و کثیف  را از روی  این زمین  بردارید آیا نمی بینید  انانیکه  بر روی مسلمانان  بیروت ،ایران و یا به  خانه های مسکونی با ؟؟؟مدرسه  های کوچک و بزرگ و یا محصولات مردم بیچار ه بمب و آتش  می ر یز ند و کو د کان و پیرا ن را در آتش می سو زانند چرا نشسته اید .اگر ما مردم ایرا ن بنشینیم و چیزی نگوئیم آیا آمر یکای […] و می گو ید چرا صدام حسین می کنید ؟ اگر ما بنشینیم آیا آمر یکا و اسرا ئیل  […] عراقی ها را از این سرزمین اسلام  و قر آن  بیرون  کنند خیر آنها همچون  کاری رانمی کنند  زیرا به خر و شان است ما باید داد خود را بزنیم صدام و صدامیان را ازبین  ببریم اگر مسلما نان در این موقع جهاد نکنند  و دفاع نمایند به آنها مسلمان نمی گو یند .آیا شماها فکر نمی کنید از این بسیجی ها و سپاهیان و ارتشیان  از پیر و جوان  بزرگ و کوچک پنجاه ساله و دو از ده ساله که درجبهه ها می جنگد و پیرو ز  می شو ند  برترید ؟

مابا ید جهاد کنیم قرآن  به من دراین زمان  اجازه نداده  است  که در خانه بمانم و به جبهه برو م  اگر ماها به جبهه نرویم پس کیست که در مقابل  این جنایتکاران بعثی بایستد . آیا یک فرد مسلمان  باید جنگ  نکند  آیا با ید در ز یر لحاف یادرتصادف  بمیریم یادر جبهه های حق و باطل همانطوریکه عراق بعثی به کشو رما تجاوز کر د و هزارا ن ز ن وبچه پیر و جو ان  را به خون غلطا ند .ما هم بایدآنها را دو ربرانیم  و و ارد خا ک عراق شو یم .حال چراو ارد خاک عراق شده ایم  اولا”برای اینکه انها را دو ربرانیم تا تو پخانه انها نتواند منا طق شهر های ما را مورد گلوله قرار دهد .ثا نیا ” تمام کشو ر های جهان بفهمند که ایران هیچ موقع پشت مرز های بین المللی قرار نمی گیرد و د ستش دراز کند که عرا ق خسارات ما را بده  و شرایط ما را بجا بیاور اگر صدام شرا یط مارا بجا نیاو رد  حتی تا ؟؟؟او پیش خواهیم رفت . ما طبق موازین اسلام عمل می کنیم  در اسلام  جنگ تمام نمی شو د با ید بجنگیم تا مسلمین را آزاد کنیم شهید شدن برایمان افتخار بزر گی است .هدف اصلی ما خداست و برای خدا می جنگیم (انا لله و انا الیه راجعو ن ) ما از سو ی خدا ئیم وبسو ی او برمی گردیم .تا خون در رگم هست اگر در اسلام جنگ با شد از پای نخواهم نشست و به این جهاد مقدس خدا روی می آورم  ما سربازا ن امام زمانیم از او کمک و یاری میخواهیم نه ازامریکا و شورو ی من از این مادرا ن مهربان که چنین  فرزندانی را بزرگ کرده اند و به این جامعه  تحو یل داده اند سپاسگذار م اجر شما بر خدا . باز هم  از شما مادران تقاضا دارم که بچه هایتان  را با محیط   اسلامی پرکنید و بسازید نه با محیط فساد .چنان فرزندانتان را بزرگ کنید  که دیگران از شما یاد بگیرند و بدا نند فرزندان  پیر و  قرآن  یعنی چه ؟من عا شق ان چیزی هستم  که از دیده  نا پدید  است ومن عا شق شهادت هستم .

ای کشو رهای ابر قدرت  بیایند و ببینید این رزمندگان  در جبهه ها  چه کاری  کرده اند  و شما مردم  هم بیایید و از نزد یک  مشاهده  کنید و ببینید  این جنا یتکاران چه کرده اند و ببینید  چه جنایتی  کرده اند اگر اینها را ببینید حیران زده میشو ید و تعجب می کنید . همانطور یکه  گفته اند درجها ن هیچ ملتی و هیچ  ارتشی با این همه انسجا م  واین همه همبستگی که دارند مثل مملکت  ایرا ن  که در جهان امروزی و جود ندارد و سا بقه هم ندارد  و ای مرد م ایرا ن  از شما خواهش  برادرا نه ،پدرانه و مادرانه دارم  و حدت کلمه را حفظ کنید و نگذارید که د شمن  درصفو ف  شما رخنه  کند همه با هم  به مانند زنجیر باشید همه دستهای  خود را به همدیگر  گره زنیم تا به یاری خدا ،امام زمان  و نایب او امام خمینی بتوانیم  کشوری آزاد  و آباد داشته باشیم  .من نمی دانم چرا مردم عرا ق  ازخواب  غفلت  بیدار نمی شوند  و چرا فکر نمی کنند با که می جنگند؟ و چرا می جنگد ؟ و بخاطر چی ؟ آیا این همه سلاح و مهمات که از عراق خرج میشود  از در آمد که هست ؟ آیا از جیب صدام کم می شو د و با از جیب مردم  بیچاره و فقیر ؟ چرا فکر نمی کنند که چرا این همه وام  از کشو رهایی مانند کویت  و فرانسه و دیگر کشورهای  جهان میگیر ند ؟ و چرا  اموال مردم را به باد می دهند؟ مگر مردم ایران چه کر ده اند ؟ که گلو له های  آتش به روی مردم بی گناه می ریزند و مرد م ایرا ن را نا چار و وادار می کنید که بعد از انها […] یابه خا ک و خون میکشد و تمام ذخائر ملت عراق  را نیز به آتش بکشد  و ایا چرا فکر نمی کنند تا این صدام  را بیرو ن کنند و آزاد شوند مانند ایران که شاه را بیرون  کرد. چرا این صدام نوکر امپریالیسم جهانخوار را بیرون  نمی کنند و اگر عراق هم ر هبری  ما نند ایران داشته باشد هیچ و قت در زیر بار آن ستمگرا ن  و آن جنایتکارا ن با […] زندگی نمی کنند چطور به خودشان اجازه میدهند که صدام  اموال کشو رشان رابه باد بدهد و انها نگاه کنند.

اگر من شهید شدم پولهایی  که دارم  خرج خودم  کنید  و ان اتاقهایی که ساخته ام به برادرم حسین تعلق  دارد و اگر  به برادر کو چکم تعلق می گیرد از شما  برادرا ن تقاضای آن دارم  که برا ی من گریه نکنید  و مرا در زادگاهم دفن کنید. خوشا بحال آنچنان مادرا ن و پدرانی  که اینگو نه بچه های خود را بزرگ  می کنند و آنها را با جهاد مقدس  آشنا می کنند و آنها را به بهشت که خدا درست کرده  می فرستند وای بحال  مادر و پدری که نمی گذارند فرزندشان  در جهاد شرکت کنند و از آن بهره  ببرند.

درو د به رهبر کبیر انقلاب امام خمینی .درو د  بر شما رزمندگان اسلام و درود  بر شما  مردم شهیدپرور ایران و درود  بیکران بر شما شهیدا ن و حماسه آفرینان  در پایان این وصیت نامه بصورت خا طر ه در تاریخ 61/3/20 می نو یسد .ملتی که شهادت را می طلبد چه غم و آیا مسلمانان  ایران بنشینند و اسرائیل جنایتکار این نو کر آمریکا بر سر مردم فلسطین آتش  بریزد ما باید اسرا ئیل را هم نابو د کنیم  حقوق از دست رفته  برادران فلسطینی را باز یابیم مرگ خفت باربر کشو ر های عربی […]که تماشا  می کنند  و برادرانشان در جنگ با اسرا ئیل غاصب تنها گذا شته اند .

سهراب ر ئیسی سرباز قر آن واسلام […]خدا می جنگد .

خدایا  خدایا تاانقلاب مهدی خمینی  را نگه دار و این صدام  را هر چه زودتر سر نگون بگردان .خدایا خدایا هر چه زودتر  امام زمان را برسان و عدل و داد  بپا کنید و امیدوارم بتوانیم  به یاری خدا و امام  عصرمان  سلاح رابرگیریم و همدو ش امام زمان  با کفاربجنگیم .

والسلام 61/3/20سهراب رئیسی

بیوگرافی

دهم مهر 1341 ،در روستاي ساغري از توابع شهرستان جيرفت به‌ دنيا آمد. پدرش دادي و مادرش حكيمه نام داشت. تا پايان‌ مقطع راهنمايي درس خواند، به عنوان سرباز ارتش به‌ جبهه اعزام شد. هجدهم ارديبهشت 1361، در شرهاني توسط نيروهاي عراقي بر اثر اصابت تركش به سر، شهيد شد. مزار وي در گلزار شهداي زادگاهش واقع است.

سرباز شهید سهراب رئیسی  پو ر فرزند  دادی  درسال 1341در روستا ی سا غری  از توا بع شهرستان  جیرفت دیده  به جهان گشود .به دلیل عد م امکا نات آموزشی و نا بسامانی مالی امکان  تحصیل به مو قع  ازاوگر فته شد لذاچندسال بعد درکلا س های شبانه تحصیل راآغاز  کردومو فق  شد تا کلاس پنجم ابتدا یی  ادامه تحصیل دهد .دو ره راهنما یی  را با مشکلات بیشتر ی شرو ع کرده و تا سو م راهنما یی بصورت متفر قه ادامه تحصیل داد . در حین تحصیل مجبو ر بو د برای ادامه ز ند گی  به کار گر ی و نقشه برداری بپر دازد او در شر کت ؟؟؟مد تی شا گرد نقشه بردار و کمک نقشه بر داربو د و گا هی او قا ت  کار های خود را  به تنها یی انجام  می داد .دارا ی استعداد عالی و جالبی بودکه متا سفانه  بخا طر مشکلات  مالی نتوا نست  از ان ؟؟؟کند .باشر وع جنگ تحمیلی  عراق  علیه کشو ر  اسلا می ایرا ن  و نیاز روز افزون جبهه های جنگ به و جو د سرباز ان  فدا کار در خط مقد م جبهه شهید رئیسی پو راز نیر وهایی بو د  که به خدمت مقد س سر بازی رفته  و مستقیما ” به خط مقد م ؟؟؟فداکار درخط مقدم جبهه شهید ر ئیسی پو رازنیرو های  بو د  که به خدمت مقدس سربازی رفته ومستقیما ” به خط مقد م ؟؟؟شد .اومدتی رادر جبهه های غرب کشو ر به پدافند  مشغو ل بو د  و در عملیا تهایی که دراین  منطقه اتفاق می افتد شر کت فعال می جست .فضای معنوی جبهه های  جنگ ازاو انسا نی  خود سا خته و مخلص سا خته بود که پذ یرا ی مقام بزر گ فعال می جست .فضای معنوی جبهه های جنگ  ازاو انسا نی خود سا خته ومخلص سا خته بو د  که پذ یرا ی مقام بزرگ شهادت با شد .او می گفت اگر می خواهید درکار ها موفق باشیدبا ید  توا ضع  داشته با شید که به نتیجه  خو ب ؟؟؟اگر توا ضع ندا شته با شید وهمیشه با من پیش بر وید به نتیجه  نمی رسید و آخرشکست می خور ید .شهید رئیسی علاقه فرا وا نی به شرکت  درعملیاتها  داشت وحتی و قتی  د ر یکی از عملیاتها ی و الفجرشرکت نکرده  بو د وگردا ن آنها در جا یی  دیگر پدا فند که ؟؟؟بشدت متا ثر بو د او نها یتا ” درد فاع  ازسرزمین  اسلامی ایرا ن  واندیشه های  امام خمینی (ره)و مقا بله با بعثیون عرا قی  در؟؟؟1361پس از عملیات فتح المبین  به درجه عظمای شهادت  نا ئل آمد پیکر مطهر ش به شهر ستان جیرفت  منتقل ودر زاد گا هش به خا ک سپر ده شد .

ر و حش شا د و یادش گرامی باد

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1361/02/18
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
شرهاني
عـملیـات :
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

جیرفتسربازان ارتششهیدها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *