صمدالله محمدی سلیمانی

نــام :
صمدالله
نـام خـانوادگـی :
محمدی سلیمانی
نـام پـدر :
اسماعیل
تـاریخ تـولـد :
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

خدا وندا اینک که این قلم حر کت می کند و کلما تی را بر صفحه کاغذ نقا شی می کند تو بهتر از هر نو یسنده می دانی نقشش را بار الها اینک عبیدی ازعبادت با استمداد الطا فت عز م ان کرده تا کند کتابت و اهداف حیا تش را کند حکا یت برای آنان که بند گی کنند برایت آری خدا وند آمدم بر در گهت ای خالق سرمه سو گندت د هم به حر مت احمد التما ست می کنم به حق محمد (ص)که الطا فت کنی عنا یتم کنی در صرا ط مستقیم کنی هدایتم استمدادت ؟؟؟کنی کرا متم تا نو شتم هم خد مت نا چیز به د ینت محسوب شو د و صیت می کنم در حالی که عقلم سالم و بد نم تدر ست و در کمال آزاد گی و اختیار و هد فم آگا هی آیند گان از شر شر کت در قتال فی سبیل الله اشهد ان لا اله الا الله و حده لاشر یک له هو الله لا الله المتکبر سبحان عما یشر کون و اشهد ان محمد ا” عبد ه ور سو له با لحق بشیرا ” ونذ یرا بین یدی السا عة و اشهد ان علیا ” و لی الله و حجت الله علی خلقه و اشهد ان خمینی ر و ح الله .
و ای آنکه سالیان دراز برای شکو فاییم پژمرده گشتی و برایم مصائب سخت تحمل گردیدی برای قامت رشید م بالند گی و جود م خمیدی و برای تهیه غذای جسمم د لتان ضخیمت پینه بست و برای شادابی و جهم چر و کشده ای آنکه اینک دربین نماز هایت از بی نیاز او ل و آخر سلا متیم و پیر و ز یت همی با شد و با د قت به اخبار ر سا نه ها گوش می دهید تا شنوی که خیبر د یگر یا والفجر د گر بر پا شده است ؟؟؟فرضی که می شنو ی رادیو می گو ید امت حزب الله تو جه فر ما ئید ر زمند گان اسلا م حماسه د یگر آفر ید ند وکر بلایی دیگر بر پا سا ختند و ؟؟؟عاشو رای دیگر شدند ؟؟؟ قلبت افزون می گردد و منتظری که کسی تعاون سپاه درب خانه ات در می زند و لی جنازه ام را بیت سوغات می او رند سلا م بر توباد سر و جانم به فدایت انشا ءالله به ز ودی خبر پیر وزی آو رند برایت  ای مهر با ن پدر بزر گو ار م اینک می نویسم خدای را سپاس می گو یم که خدای تو فیق بود ن در جمع ر زمند گان اسلا م عنایتم نمود م پدر جان به جان آزاد گان جهان و آنسر و ر و الا مقا م که نشسته در جماران این سوالم را مخلصا نه پا سخ ده ای مهر با ن ای من عز یزتر م یا علی اکبر؟؟؟توای عز یز جان دا نم جوا بت قطعا ” گر علی اکبر حسین ات ای پسر جا ن پس پسر ت فدای پسر حسین فا طمه ای پدر م مرا ببخش با شد که خدا وند شما را  غفرا ن قرار دهد ان شا ء الله و در اینجا با شما خدا حافظی می کنم و توای سو خته جگر روز گار که سالیان درازی بو دی ای برقرار و گریه ها کرده ای بر مادران داغدار خدای محسو ر ت کند با همسر حیدرکرار دا نم که گر یا ن فر ماندهی نزد کر د گار یا نرو د که گر یه ها کر دی بر مصیبت ز ینب و علی اکبر و اشک چشمت مخلو ط شیر جانت شد هنگا م شیر دادن این پسری که شده ای بنده خدا وند گار مادر م ای عز یز جا نم ای ر و ح و روا نم به فدا یت صابر باش ز ینب را اسو ه قرار ده مادر جان پسر تو نیست عز یز تر از علی اکبر و علی اصغر و قا سم وعباس علمدار و فر زند تو به فدای اسلا م و قرآن و ایرا ن و تو ای برادرا نم و خواهرانم یادتان نرو د که فرا موش بکنید به ؟؟؟صا حب جمارا ن بشتا بید برادران و خواهرا ن گرا میم نماز را همیشه به پا داشته و آن را سنگین بشمر ید چنان باشید پر خر و ش چنان گلو له بر قلب مستکبر بزنید که در این عالم نامی از آن باقی نماند و همیشه و برای همه او قا ت ازر مین محو ونا بو د شو د واما خواهران حجاب تو کو بنده تر از خون سر خ من است د عا کنید برای امام و پیر و زی اسلا م بر کفار به پدر و مادر کمک کنید نگذارید انها نارا حت با شند و با شما عز یز ا ن هم در همه جا خدا حافظی می کنم ولی ملت شر یف و قهر مان را بر من کو چکتر ازآن هستم که به شما بگو یم و لی تو جه کردن به این نکته ها ضروری است همیشه به یاد خدا باشید اگر می خواهید که نابود شو ید مسجد را خالی نگذارید چون شیطان از مساجد نفوذ می کند به ارگا نهای انقلابی کا ملا ” دلبستگی دا شته باشید و به آنها کمک کنید جوا نان شما به جبهه بیا یند و جبهه را خالی نگذارید سلامتی و پیروزی سما ملت قهر مان را از خدا وند د عا گو هستم و موفقیت و نصر ت شما را از محضر مقد س حجت بن الحسن در خوا ست می کنم .
برادر رزمنده در ضمن مادر جا ن هر جا خواستی دفنم کنی دفنم کن .
صمد الله محمدی
اگر دو شخص مومن و متقی با هم شو ند و مخلو ط کرد ند یک انسان کا مل بوجود می آید که به آن شهید می گو یند .
خدا یا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار

بیوگرافی

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1363/12/25
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
شرق دجله
عـملیـات :
بدر
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

بافتشهیدها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.