علی علی نقی زاده

نــام :
علی
نـام خـانوادگـی :
علی نقی زاده
نـام پـدر :
اسداله
تـاریخ تـولـد :
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

بسم الله الر حمن الرحیم

انه الله اشتری من المومنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقا تلون فی سبیل الله فیقتلون ویقتلون وعدا ” علیه حقا” فی التو ر یة و الانجیل و القرآن و من او فی بعهد من الله

خداوند می خرد ازمو منین جان و مال آنها را و درعوض بهشت به آنها می دهد و می جنگد درراه خدا سپس می کشند و کشته می شو ند .

این وعده حقی است که خداوند درتورات و انجیل و قرآن به مو منین داده است .

بنام الله پا سدار حر مت خون شهیدان و با سلام و درود فراوان به پیشگاه با عظمت مهدی مو عود (عج)و نائب برحقش امام خمینی و شما امت حزب الله و ایثار گر متن و صیت  نامه خود را آغاز می کنم .

ای مر د م و ای ملت سه قریه و حومه و ای جها نیان و ای مسلما نان بدا نید که امروزرزمند گان حضر ت صا حب الز مان (عج)عاشقا نه خط سرخ سر ور خود حسین این علی را انتخاب نموده اند وبدون هیچ و سوسه ای آن را ادا مه می دهند و من ازآنجا یی که حسین زمان با نگ براورد که (هل من ناصر ینصر نی)

فریاد رسایش راشنید م و با جان ودل پذیر فتن و به ندایش لبیک گفتم و چون دا نستم که من برای این دنیا نیستم و برای جای دیگری آمده ام دست ازمادیات ودنیا کشید م و راه از پیش انتخاب شده ام رادر پیش گر فتم و امیدوار م خدا وند پا یان زند گیم راشهادت در راهش قرارد هد .

حال ای عزیزانم نو بت شماست که راه سر خ شهدا ءرا در پیش گر فته  و مزر عه آخرت را شو ره زار منما ید و یادتان نر ود که حضرت علی می فر ماید :حا سبو انفسکم قبل ان تحا سبوا .به حساب خودبر سید قبل ازانکه  به حسابتان برسند .

وازشما می خوا هم که به آیه ذکر شده درزیر خوب گوش فرا د هید .

و لاتقو لو لمن یقتل فی سبیل الله امواتا “بل احیا ء و لکن لا تشعرون

آری چه سعادتی بالاتر  از این که  انسان  به ملا ئکه  الله بر سد و دراعلاترین در جات  و هم قد م با ائمه و معصو مین با شد و لعنت خدا برکسا نی که منکراین آیات بزر گ الهی شو ندو ما نع ازاین می شو ند که رو ح این کلمات الهی  درمردم رشد کند.

پس شماای ملت هوشیار باشید و نگذارید  اینطور افراد یدربین شمارسو خ کند .چون شماملتی هستید که انقلابتان راچون مو لایتان حسین(ع)با خون ؟؟؟آغازکرده اید ودربین راه هم از هیچ گو نه ایثاردریغ  نو ر زیده اندوهمانطورکه مشا هد ه می کنید  بازهم هر روز گلی ازگلزار محمد ی پرپرمی شو د .

پس بکو شیدکه آنها را به حول و قو ه الهی نیست و نا بود نگردا نید .

وصیتی با برادران و عزیزا نم :

ای عزیزان من که ر فتم و اسلحه ام به زمین افتاد ولی بدانید اسلام نرفته و هنوز سنگر هایی خالی و غریب و جود دارد وباید شما آنها را پر نما ئید.هنوز هم اسلحه ها یی بی کس برروی خاک افتاده که احتیاج  به با زوی پر توان شمادارد .

ای مادران :فرزندا ن  خودرا به جبهه ها  بفرستید تا آنها  سلاح به ز مین افتاده  برادر نشان را بردارندمگر شماعزیزتر ازفاطمه زهرا (س)هستید ای خواهرا نم مگر شماعزیز تر اززینب کبری(س)هستید که ر نج اسارت و شهادت و یتیم پروری را تحمل نمود .

از شما ملت قهرمان می خوا هم که به نما زها  و دعا ها ومرا سم  عزاداری سر ورشهیدان اهمیت قا ئل شوید ودست به دا من ائمه اطهار با شید .

و سخنی با پدر و مادر عزیز و مهربانم :مرا ببخشید ازاینکه  شمارا درطول ز ند گی  ز حمت دادم  و برای من رنج فرا وان کشید ید ومرا بزر گ کردید .

بدا نید که من اما نت بیش نبو د م  و آ فرین برشما که درامانت خیانت نکردید .و مرا ببخشید و حلالم نمائید تا آرا م و آسو ده چشم برهم بگذارم .

ای مادر و ای خوا هر عزیزم  در مر گ من شیون و زاری منما ئید زیرا اگر چنین  کردید دشمن شاد می شو د و در این صور ت رو ح من آزرده خوا هد شد .

برادرانم :تامی توانید  درمجالس عزادار ی شرکت کنید  و مسا جد را خالی وغریب نگذارید و قرآن زیاد بخوا نید

ودر آخر ازهمه شما اهالی واقوام  و خویشان و دو ستان عا جزانه می خواهم  که اگر بدی ازمن دیده اید مرا حلال نما ئید و مرا حلال نمائید که اینقدر مزاحم شما شد ه ام .

والسلام علیکم ورحمة الله و برکا ته

خدایا تا ظهور دو لت یار

خمینی را برای مانگهدار

تاریخ 1365/9/30

بیوگرافی

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1361/01/03
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
عـملیـات :
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

رفسنجانشهیدها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *