علی فرح بخش

نــام :
علی
نـام خـانوادگـی :
فرح بخش
نـام پـدر :
حسین
تـاریخ تـولـد :
1319
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

بسمه تعالی
بنام الله پا سدار  حر مت خون شهیدا ن و بیاد شهیدا ن گلگون کفن از صدر  اسلا م تا کنون .
حضور محتر م خانواده  خودم صدیقه فرح بخش سلام و د عای فرا وان می ر سا نم .
ضمن تقد یم عرض سلام ،سلا متی شما را از درگاه خدا وند منان خواهانم  دیگر خدمت زهرا و حکیمه و محمد و وذ و الفقار  و زینب و مطهره و کمیل د عا می رسانم  د یگرخدمت والده گرا میم سلام و د عای فرا وان می رسا نم  د یگر خد مت برادران و خواهرا ن  با خانواد ه ها یشا ن  سلام و د عای فرا وا ن میرسا نم دیگر خد مت  کلیه اقوام و خویشا ندان سلا م و د عای فرا وا ن می ر سانم .
دیگر اینکه می خواستم چند جمله ای خد مت شما بنو یسم وان این بو د  که او لا” ازحضور همگی شماها معذرت می خواهم  و اگریک مو قعی  کوتا هی کرده ام امید عفو دارم و تنها خواهشی که از همسر م دارم این است  که بچه هایم را خوب تربیت کند تا در آینده خدمت گزاراسلا م و قرا ن با شند و جدا ” ازحضو ر همسر م عذر میخواهم  واز شما می خواهم که مرا ببخشید و از خدا هم بخواهید که مرا ببخشد .دیگراینکه باید بگویم که مبلغ 155هزارتومان مسعو د جلفا بدهکار است که باید  ازایشان بگیر ید د یگرمبلغ 4600تو مان سفته های جلفا و ؟؟؟شده که با ید بپردا زد دیگر اینکه مبلغ 130هزار تومان که زمین پسته را فرو خته ام پو ل ان جمع اوری شد پو ل خمسش رابپر دا زید و پول جلفا هم که جمع آوری شد پو ل خمسش رابپر دازیدو هما نطور  که در نامه قبل نو شتم اگر مادر م از د نیا رفت  تامبلغ 6000تومان خر جش کنید دیگر اینکه بد هکاریها وبستا نکار یها درد ست خو د تان هست به عهده خودتان می با شد اگر بعد  از دادوستد  پو لی اضا فی آمد یک حج برایم بخر ید و اگر حا ج اصغرقو ل کرد چه بهتر و اگر قبو ل نکرد ملا علی فرح بخش برو د د یگر اینکه خد مت  تما می اهالی حجت آباد سلام و د عا میرسا نم و ازانها می خواهم که هما نطو ر که تا بحال امام عزیز  را یاری کر ده اند بازهم امام  عزیزرا بیشتر یاری کنید و جوانها  را برای یاری اسلا م به جبهه ها بفر ستید هما نطو ر که گفتم 50قصب زمین خریداری نمائید  ازحا ج ما شاء الله برای ذو الفقار و محمد .
و السلام
خدایا خدایا تا انقلاب مهدی حتی کنارمهدی خمینی را نگهدار
بار الها نمی خواهم که در بستربمیرم   یار یم کن در ر هت تادردل سنگر بمیرم
ضمنا ” صد یقه فرحبخش بچه ها را سپرد م به د ست شما و شما را هم سپرد م به د ست خدا .
تاریخ 63/12/17

بیوگرافی

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1363/12/21
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
عـملیـات :
بدر
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

شهدای زنگی آبادشهیدهاعملیات بدر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *