محمود عامری اختیارآبادی

نــام :
محمود
نـام خـانوادگـی :
عامری اختیارآبادی
نـام پـدر :
حسین
تـاریخ تـولـد :
1347
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

بسمه تعالی
اشهد ان لا اله الا الله ،اشهد ان محمد ا “رسو ل الله و اشهد ان علی و لی الله
با سلام به پیشگاه امام زمان (عج)و نا ئب برحقش امام خمینی پیر جمارا ن زما مدار برحق  که باآن سخنان پیا مبر گو نه خود این انقلاب رابه ثمر می ر ساندو ان شا ءالله این جنگ را با د شوار یهایی  که از پیشوای خود  می گیرد و به پیر وزی نهایی خواهدرسید.
در حالی که عملیات نزدیک است وبچه ها  خود را برای عملیات سرنوشت ساز آماده  می کنند و من هم خود م را برای عملیات آماده می کنم که اگرخدا وند متعال لیا قتی نصیب من کر د و مرانزد  خود خواهد برد .
چند خط ناقابل که خودم  قابل آن نیستم برای شما می نویسم و امیدو ارم  که اگر  من شهید شدم به و صایای من عمل کر ده  و به دیگران هم با زگو کنید .
اول خد مت پدر ومادرگرا میم  سلام عرض می نما یم  و امید وارم که مرا ببخشید چو نکه من و ظیفه خوددانستم وافتخاری نصیب من کند به جبهه بیایم  و شما خدا وند متعال را شکرکنید که مرا دراین زمان آفرید که بتوانم به جبهه بروم  و د ین خودرا نسبت به اسلام  ومسلمین وشهداادا کنم .مادرمراببخش که من می دانم چقدر زحمت کشیدی تا من رابزرگ کرد ی.بیدار وخوابی کشیدی ومرابزرگ کردی تار وز به شما خدمت کنم و لی مادر این زمان زمانی است که برهمه ما و ا جب است  که ازاسلام د فاع کنیم  و نگذاریم که د شمن  به میهن  اسلا می ونامو س ما تجاوز کند و ما درخط بنشنیم  و بگوئیم د یگرا ن می ر وند  وظیفه ما نیست  و پدر ازشما می خواهم اگررو زی توا نستی فقط بیا و ازجبهه ها ومنا طق جنگی دید ن بکن و ببین که عراقیها  و ان جنایتکاران  چه جنایتی کردند وبه سر مرد م  چه آو ردند  بالاخره  پدر و مادرازهمین جا از شما خدا حا فظی می کنم و امید وار م که  مرا ببخشید .
دوم سلام به برادرانم  و عمل کنند گان به وصیت هایم برادرانم امید وارم  که وصایای مراعمل کرده و مرا ببخشید  که برادربدی برای شما بو دم ودرخانه شما را اذیت کردم و من امیدوارم  که بعد از شهادت من سلاح به زمین افتاده  مرا بردارید وازمیهن اسلا می دفاع  کنید  ومن هم  دراینجا از شما خداحافظی می کنم و امید وارم که مرا ببخشید .
سو م خد مت خواهرا نم سلام عرض می کنم امیدوار م که  مرا ببخشید  وازاینکه درخانه کارها یی را انجام  داده اید وبرای من زحمت کشید ید ممنون و متشکر م  وامید و ار م  که به وصیت من عمل کرده  ووصیت من این است  که حجاب خود را کاملا ” حفظ بنما ئیم  که حجاب شما کوبنده ترو محکمتر  ازخو ن شهیدان می باشد  و من درهمین جا  ازشما خدا حا فظی می کنم  و امیداینکه  خدا وندگنا هان  مراببخشد ومرا لیاقت بد هدکه درراهش شهید بشو م .
درآخر خد مت تمام دو ستان  واقوام وهمسایگان  وخو یشان که عمری باآنها بودم  خداحافظی می کنم  و امیدوارم که د نباله رو خط امام باشید و گو ش به فرمان  امام با شید وامام را دعاکنید که خوب رهبری است  برای ما و شما از مر دم می خواهم که مساجد راخالی نگذارند که امام فرمودند که مساجد سنگراست سنگر ها را حفظ کنید  و امید وارم که هرکس برمن حقی دارد مراببخشد وخداوندبه شما اجر خواهد داد .
ودر آخر دعای همیشگی را سرمی د هیم
خدایا خدایا تا انقلاب مهدی  خمینی  را نگهدار
والسلام محمد عامری
……
و خدمت پدر بزرگوارم سلام عرض میکنم  و پدرجان  من تعدادی روز ه بدهکار م اگرمیشود و برای شما زحمت ندارد برایم بگیرید و درضمن 5ماهی هم نماز بد هکارم اگرمی شو د و برای شما زحمت ندارد برایم بخوانید امید وارم که مرا ببخشید و من بعدا “

بیوگرافی

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1365/10/19
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
عـملیـات :
کربلای5
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
اختیارآباد
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

دانش آموزشهدای اختیار آبادشهیدهاکربلای 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *