منصور مرسل پور

نــام :
منصور
نـام خـانوادگـی :
مرسل پور
نـام پـدر :
محمد
تـاریخ تـولـد :
1334
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

بسم الله الرحمن الرحیم

به نام خدا وند بخشنده مهربان

(یا ایها الذن آمنوا و هاجر و ا و جاهد وا فی سبیل الله )

با در ود و سلا م بر کسا نی کهدر راه خدا برای خدا جهاد  کرده اند چه در جبهه و چه در پشت جبهه برای ر ضا ی خدا و برای امت شهید پرو ر ایرا ن خد مت می کنند و کرده اند با سلا م و د رود بر پدر و مادر م امید وار م سلام مرا بپذ یر ید و پدر م بدا ن که من در حق تو فر زندی خوب و شا یسته نبو ده ام و آنطو ر که با ید در باه تو بی  احترا می کرده ام امید و ار م مرا ببخشید و مرا حلال نما ئید و اما تو مادر م تو که شبها برای من زحمت و چه ر نجها که بر دی تا مرا بزر گ کنی و تحو یل جامعه بد هی امید وار م ماد رجا نم مرا حلال نما ئید اگر کشته شد م بعد از مر گم صبو ر وشکیبا با ش و مادر جا نم همیشه ز ینب و ار زند گی کن و اما شما خواهرا نم همچو ن ز ینب و ارو سکینه در زند گی خود مقا و م و بر د بار باش ید و اما شما برادرا نم منو چهر جا نم اکبر و اصغر و حمید بدا نید برادران عز یز م من در زند گی برای شما برادری خوب و لا یق نبو د ه ام و اگر بعضی و قتها و یا هر و قتی و یا مو قع در زند گی از تو ر نجشی کر ده مرا ببخشید وبرادران عز یز م بعد از من در بار ه فرو او را بعد از خدا به شما می سپا رم فر زندم مهدی عمویی د لسو خته با شید البته برادر م اکبر و منو چهر بیشتر به شما سفارش می کنم در باره فر زندم تنها مهدی ام کو تاهی نکر ده اید و برادران عز یز م بدا نید راهی را که من می رو م راه حسین است و برای حسین و برای ر ضای خدا در راه د ین خدا می رو م و اگر کشته شد م چه سعادتی بهتر از این برادرا ن عز یز م بعداز من صبو ر و شکیبا و دنبا له ر و زراه شهدا باشید و امام را تنها نگذا رید و برادرانم می دانم که در شهر خود تان جیر فت مرد می هستند که ایجاد پیوستگی و نفا ق می کنند شما راه اسلا م و راه خدا و راه قر آ ن را بپیما ئید که خدا و ائمه اطهارازشما را ضی با شند و بدا نید برادرا ن عز یز م که من در این زند گی چیزی از خود ندارم و نداشتم فقط چیزی که داشتم معلو م و آشکار است و خود تان می دانید و شما هو طنان عز یز م مرد م جیر فت و اهلی محتر م ؟؟؟میدا نید که شما را بیشتر یاد آو ری می کنیم که به یاد خداب ا شید و د ست از دو د ستگی بر دارید و همیشه با هم متحد با شید و بریا ر ضای خدا کار کنید و کار تان بیشتر برای ر ضای خداب ا شد و دنبا له ر و امام با شید و امام را تنها نگذار ید و بیشتر مسا جد را پر کنید و می دانم که در ان فر ط کسی نیسن که شما را آگاه کند به مسائل د ینی و اسلا می و یل شما مر د م بیشتر به مرد م و رو ستا ئیان می گو یم یعنی اسما عیل زاد گاهم شما د نبال اسلا م و دنبال معنو یا ت برو ید و در آخر خد مت همگی اقوا م و دو ستان و آشنا یا ن سلا م می ر سا نم از همگی طلب عفو بخشش می خواهم تا در آخر ت چیزی بد هکار نبا شم .

و السلام علیکم و ر حمة و بر کاته

بسم الله الر حمن الرحیم

به نام خدا وند بخشنده مهر با ن

فر زند عز یز م از جانم بهتر همکاری جا نم د عا ر سا ن و احوالپر سم امید وار م فرزند م بعد ازمن فر دی لا یق و شا یسته و کار ساز برای جامعه اسلا می با شد و د ست از ر و ح الله خمینی بر نداری و دنباله ر و راه انبیا ء با شی که راه خمینی همان راه انبیا ء است و فر زند م در باره مادر ت فرز ندی خوب و حر ف شنو با شید و بعد از من اگر کشته شد م فر زند م د نبا له ر و شهدا با شی و تا هر ز ما نی که توا نستی انتقا م خون مرا اگر کشته شد م از د شمنان اسلا م نگر دی و اما تو همسر عز یز م د ختر دایی جانم بدا ن که من در مدت سا لهایی که با هم زند گی کرد یم اگر از من بدی و رنجشی د یدی فرا مورد عفو قرار د هید و بعد از مر گم برای مهدی جا نمان مادری دلسو ز و لا یق با شی و او را همچون قا سم ها و علی اکبر ها ی بزر گ ؟؟؟و تحو یل جامعه اسلا می بد هید و خدا از شما را ضی و شخنو د با شد و همچو ن ز ینب کبری وس ای ر اصحا ب پیغمر صبو ر باشید و بدا نید که اگر کشته شد م بعد از من،من در د نیا چیزی ندار م وندا شتم و فقط من چند ساعت آب و ز مین در سید آباد که متعلق به فر زند م مهید با شد و بعد از من البته تا وقتی که مهد ی بزر گ می شو د متعلق به خود ت می با شد دختر دایی جا نم و ز مینی را هم که در خد مت دار م متعلق به فر زند م مهدی می با شد و خانه ام که سا خته ام بعد از من اگر توا نستید بسا زید برای فر زند م ما و به پدر م بگو ئی و می گو یم بعد از من حق مرا به مهدی جانم بد هد و مثل پدر تان نبا شید پدر جا نم که حق فر زندش را نداد و الا ن یکی از برادر های شما ممتاز که هیچ حقی ندارد خدا ر حمت کند پدر تان نمی دانم چرا حق این فر زند و فر زند داده خود رت ندادی و شما پدر جا نم فکر نکنید من مرده ام بلکه بدا نید من زنده ام چون فر زند م مهدی زنده است و حق مرا به فر زندم مهدی بد هید چون که او هم یکی از فر زندا ن شما است و خانه ای را که در ده دارم متعلق به خود د ختر دائیم و مهدی می با شد و هیچ کش حق ندا رد به غیر از د ختر دائیم و فر زند م از خانه ها و یا آن ملک من چه بر سد ؟؟؟و چه حقی که پدر م می دهم استفاده بکند و در آخر ت بگو ئید  که به ؟؟؟دار م خود د ختر دا ئیم و برادرم منو چهر می داند و آنها را می گیر د ان شا ء الله بعد از من اگر کشته شد م خانه مرا منتقل نما ئید به ده و در اخر حر فی به مرد م شهر ستان جیر فت دارم .

بیوگرافی

زندگینامه شهید معظم منصور مرسلپور

دوم تیر1334درروستای اسماعیلیه بلوک ازتوابع شهرستان جیرفت زاده شدپدرش محمد ومادرش خدیجه نام داشت تاپایان مقطع ابتدایی درس خواندسال1357ازدواج کردوصاحب یک پسرشد به عنوان پاسداردرجبهه حضوریافت بیست ودوم اسنفند1363درشرق براثراصابت گلوله به شهادت رسید پیکر وی مدت ها درمنطقه برجای ماندوپس ازتفحص سال1376درگلزار شهدای زادگاهش به خاک سپرده شد

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1363/12/22
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
شرق دجله
عـملیـات :
بدر
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
ردیـف :
شـماره :

تصویرمـزار

شهیدهاعملیات بدرعنبرآباد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *