نام‌ عملیات: کربلای‌8

زمان‌ اجرا :18/1/1366

مدت اجرا : 5 روز

تلفات‌ دشمن‌ (کشته، زخمی‌ و اسیر ) : 5200

رمز عملیات: یا صاحب‌ الزمان(عج)

مکان‌ اجرا:شرق بصره عراق – محور جنوبی جنگ در غرب شلمچه ایران

ارگان‌های‌ عمل‌ کننده: سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامی‌

اهداف‌ عملیات: پاسخ به شرارتهای دشمن در خلیج فارس ، تهدید شهر بصره عراق و تامین کانال زوجی و توسعه منطقه