حسن خراسانی زاده گزکی

نــام :
حسن
نـام خـانوادگـی :
خراسانی زاده گزکی
نـام پـدر :
اکبر
تـاریخ تـولـد :
1316
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه
بیوگرافی

هشتم دي 1316، در روستاي گزك راور از توابع شهرستان كرمان متولد شد. پدرش اكبر و مادرش فاطمه نام داشت. خواندن و نوشتن‌ را مي‌دانست. سال 1340، ازدواج كرد و صاحب چهار پسر و سه دختر شد. كارگر راه آهن بود، به عنوان بسيجي در جبهه حضور يافت. نوزدهم فروردين 1364، در هورالعظيم بر اثر مصدومیت شيميايي به شهادت رسيد. مزار وي در گلزار شهداي زادگاهش واقع است.

بسم رب الشهدا ء

شهید حسن خرا سا نی در سال 1364در 19فروردین به شهادت رسیدند دوران انقلاب در جنگ تحمیلی در بعد از عملیات بدر ،جزیره مجنون که هنوز به خدمت نرسیده بودند بو سیله بعثیو ن کافر بمب شیمیا یی (سیا نور) به شهادت رسیدند و کا رمند راه آهن کرمان راننده سرو یس بودند به و سیله راه آهن افتخاری از طریق راه آهن کرمان یزد برای را ننده پایه یکم و یا آشپز به جبهه اعزا م شدند ایشا ن در قبل از انقلاب فعالیتی برای پیروز شدن انقلاب به آن صورت نداشته اید ولی دراین رژیم این دومین بار که به جبهه می رفتند بود و در راهپیما یی ها و یا تشییع جنازه ها تا می توا نستند شرکت می کردند ودر هیچ مجلسی نه این که خودبگو یی انقلاب را می کرد ند و ما نع غیبت و دروغگو یی علیه انقلاب می شدند وهیچ موقع کار خود شا ن را به خود انجام نمی دادند .در و قت اسراف نمی کرد ند و هیچ مو قع نماز یومیه را تر ک نمی کر دند و به علت داشتن سواد کم نمی توانستند د عاها را تلفظ کنند وبه فرزندا نش توصیه می کردند که دعای تو سل را به او یاد د هند و همیشه در حر فها یشان تو کل به خدا می کردند و می گفتند به امید خدا ان شا ءالله . اگرزنده ماند یم و در رشته های را نند گی -آپارا تی و ایشا ن به آن صور ت زندگی نامه شان قا بل تو جه نیست زیرا به علت اینکه سن ایشان زیاد بو ده سواد درستی هم ندا شته اند وکارآزاد و درارگا نهای انقلابی نبوده اند و اداره بو دند. وصیت نامه ایشا ن به صو رت حر فی بو د و تقریبا “به صو رت 5تا 10با مادر خود شا ن به صورت غا فل ودرسه سال پیش حرف زده اند که درمورد مسائل خا نوادگی بو ده است وبه جبهه هم نرسیده بو دند که عکس بردارند و علا قه ای به عکس هم نداشته اند وازدو ستان ایشان همکارا نشان بودندکه کشیکی بو دندوبرادرشا ن بودند ایشان همیشه تنها بو دند و ایشا ن تمام زند گیشان برای فرزندا نشان خا طره بو ده است و چگو نگی شهادت ایشا ن مشخص نیست ایشان 16فر و رد ین ازکر مان سا عت 4/35 حر کت کر دتد و به یزد رفتند انجا چو ن برادر زنشان ر ئیس راه اهن یزد بو د می با یست ایشان رضایت نامه ای بد هند .که معطل شده اند با لا خر ه با اصرار زیاد رضا یت نامه را گرفته بودند وبه اهواز رفته بو دند که خیلی زود به جبهه رسیده بو دندو مثل اینکه که در سنگر خوا ب بو دند که بمب شیمیا یی ریخته بو دند و ایشان خفه شده بو دند وزخمی و مجروح نبو دند هیچ زخمی در بد نشان و جود نداشت و ما خبری از ایشان ندا شتیم تااینکه برادرا ن ایشا ن گفتند زخمی شده و به بیمارستان منتقل شده و د و باره مر خص شده و الا ن سرکار است و باز می گفتند که تمام این منطقه را بمبارا ن شیمیا یی کر ده اند و در حدود 8روزاز ایشا ن خبرندا شتیم که فرزند ایشان و داماد شان به عنوان ما موریت از طر ف کمیته انقلاب اسلا می با ماشین خود شان به جبهه رفته بو دند و تقر یبا ” چند ر وز طو ل کشید تا جنا زه شا ن را با علامتی که در بد نشا ن در سد رخانه تهرا ن یا فته بو دند و29ما خبر شدیم و 3ارد یبهشت ر وزسه شنبه سال 1364در گلزارشهدا د فن شدند و فرزند بزر گترین انها در ر شته مکا نیک تخصص دا رند رشته درسشا ن بو ده است و فر زند د یگرشا ن رشته ترا شکاری است که در رشته درسشان بو ده است کار واحد فرهنگی از تشکیل ان تا بحال خیلی خو ب بو ده است و اکنون هم خیلی خوب است اما بهتراست درتا بستا نها کلاس قرائت و صوت ان را برای این بچه ها بگذارند مخصو صا ” فرزندانی که در سطح د بستان هستند که با ید آینده ساز انقلاب باشند و کلاس اخلاق برای

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1364/01/19
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
هورالعظيم
عـملیـات :
بدر
نـحوه شـهادت :
مثل اینکه که در سنگر خوا ب بو دند که بمب شیمیا یی ریخته می شودوایشان شهید شدندهیچ زخمی در بد نشان و جود نداشت

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
2
ردیـف :
8
شـماره :
12

تصویرمـزار

شهیدهاعملیات بدرگلزار شهدای کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *