محمد نظری

نــام :
محمد
نـام خـانوادگـی :
نظری
نـام پـدر :
علی
تـاریخ تـولـد :
1341
مـحل تـولـد :
سـن :
سـال
دیـن و مـذهب :
شرح شهادت
وصیت نامه

بسم الله الر حمن الر حیم (و لا تحسبن الذ ین قتلوا فی سبیل الله اموا تابل احیا ء عند ر بهم یرزقون ) نا م پر و ر د گار در هم کو بنده ستمگرا ن و به نام پیا مبرا ن مخصو صا ” محمد مصطفی ر سو ل خدا و دواز ده نور پا ک و پا کیزه خا نم عالم فا طمه ز هرا (س)و به نام نا یب بر حق امام ز مان امام خمینی که به پیر وی از اجداد طا هر ینش ما را از ز یر ظلم ستم و فساد در هایی بخشیده و به حق خو ن تمام شهدا ء به حق ناله های پدرا ن و مادرا ن و فر زندان داغد یده از بار یتعالی خواهانم پیر و زی نهایی را نصیب ر زمند گان گر دد برادر و ملت رز منده و شهید پر ور ایرا ن چون اینجا نب فر صت پیدا کر د م که در د شت کر بلای ایرا ن اگر لیاقتی بود دینم را به اسلا م و مسلمین ادا کنم اگر بر گشتم هیچ و اگر شهادت نصیبم شد چو ن ارز وی قلبی من است چند جمله ای و صیت دار م . حتما ” ز ما نی این و صیت نامه را می خوانید که د یگر من در بین شما نیستم و به دیدار یگانه معبو د خود شتا فته ام . پدر و مادر عز یز م و برادرا ن عز یز تر از جا نم و خواهرا ن و دا ماد عز یز احمد آقا به تمامی شما سلا م عر ض می کنم و بقا ء و سلا متی شما را از خدا وند متعال خواهانم وازد ور شمارا می بو سم پدر م خیلی ز حمت کشیدی نتوا نستم د ینم را نسبت به تو اداکنم امید است که مرا حلال کنی و د ست و پا یت را می بو سم مادر عز یز ای بعد از خدا امید م ای کسیکه به قدر تو هیچ کس برای ز حمت نکشیده آفر ین بر تو و شیر پا کت خدا وند تو را با حضر ت ز هرا (س)محشو ر بدارد د ست و پا یت را می بو سم حلالم کن برادرا ن مهر با نم شما را بسیار اذ یت کر دم مرا حلال کنید .خواهر م ز ینب عز یز م خدا وند شما را با ز ینب و حسین محشو ر نما ید صبر دا شته باش و مرا حلال کن در آخر چند جمله ای برای ملت شهید پر و ر قهر مان دار م د ست از دامان امام و اسلا م بر ندار ید اگر چنان شو د بر سر ما آن خواهد امد که بر سر کو فیا ن امد بریا بقی عمر امام و سلا متی ایشان د عا کنید و اما ای برادرا ن و قتی جنا زه ام به خا نواده ام هد یه شد دو ست دار م که پدر و مادر م در مسجد را ؟؟؟کند و از خدا وند برایم طلب مغفر ت کنند جنا زه ام را مقداری بر د وش کود کان بی گناهی که در مسجد شما و می خوا نند قرار دهید . و السلا م محمد نظری جمعه سا عت 19/50دقیقه 62/2/16

بیوگرافی

بسم رب الشهدا ء شهید محمد نظر ی ربا طی در سال 1341درر با ط کر مان در خا نواده ای متو سط د یده به جهان گشو د دو ره کود کی را در دامن پرمهر مادری مهر با ن و فدا کار به پا یا ن ر سا ند و به مدر سه ر فت تحصیلا ت خود را تا او ل دبیر ستان ادامه داد سپس در شهر با نی جمهوری اسلا می مشغو ل گر د ید . سر انجا م در 62/2/29در منطقه عملیاتی سر پل ذهاب شهد گو ارای شهادت را نو شید و دعوت حق را لبیک گفت . ر و حش شاد

جـزئیات شـهادت

تـاریخ شـهادت :
1362/02/29
کـشور شـهادت :
مـحل شـهادت :
سرپل ذهاب
عـملیـات :
نـحوه شـهادت :

اطـلاعات مـزار

مـحل مـزار :
وضـعیت پـیکر :
موقـعیت مـزار در گـلزار شـهدا
قـطعـه :
3
ردیـف :
8
شـماره :
2

تصویرمـزار

ژاندارمری و نیروی انتظامیشهیدهاگلزار شهدای کرمان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *